KALEDÁŘ AKCÍ
červen/2024
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2024
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Reprezentace 2024
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Stanovy spolku
RC Autoklub České Republiky, z.s.

platné od 11. 12. 2016


Článek I. Základní ustanovení

1. Název: RC Autoklub České republiky z.s. (dále jen „spolek“)
2. Sídlo: Zahradnická 845/33, 571 01 Moravská Třebová
3. IČO: 44473575
4. RC Autoklub České republiky z.s. používá zkratku RCAČR

Článek II. Účel a cíle spolku

1. Hlavním účelem spolku je organizovat zájemce a kluby v oblasti RC aut a podporovat rozvoj technické a sportovní činnosti jako prostředku realizace zájmů mládeže a občanů České republiky, rozšiřování odborných a technických znalostí a upevňování morálních vlastností.
2. Spolek je založen na principech dobrovolnosti, samostatnosti a rovnosti. Ve své činnosti se řídí zásadami demokracie a humanismu.

Článek III. Náplň činnosti

1. Spolek ve své činnosti klade důraz na prosazování zájmů a potřeb svých členů, spolků a pobočných spolků.
2. Spolek organizuje a řídí RC auto sport v České republice, eviduje členskou základnu a vede seznam klubů registrovaných ve spolku.
3. Předseda spolku jedná z pověření svých členů s orgány, organizacemi, institucemi apod., všude tam, kde to zájmy spolku vyžadují.
4. Spolek rozvíjí mezinárodní styky na všech úrovních.
5. Činnost spolku pokrývá celé území České republiky a členství v něm musí být dosažitelné komukoli s opravdovým zájmem o RC auta.
6. Spolek přiděluje pořadatelství závodů seriálu Mistrovství České republiky jednotlivým RC klubům, registrovaných ve spolku.
7. Spolek vede vlastní účetnictví.

Článek IV. Členství ve spolku

1. Fyzická osoba se může stát členem spolku na základě podané přihlášky a za předpokladu, že je členem klubu registrovaného ve spolku. Při splnění stanovených podmínek též právnická osoba, která má sídlo na území ČR. Fyzická osoba se přihlašuje přes předsedu spolku registrovaného klubu. Právnickou osobu schvaluje Předsednictvo.
2. Ukončení členství fyzické osoby nastane jejím úmrtím, na základě žádosti o ukončení členství, dále při nezaplacení členského poplatku za daný kalendářní rok, zánikem spolku, nebo vyloučením z důvodů neplnění základních členských povinností.
3. O vyloučení člena spolku (fyzické i právnické osoby), rozhodne Předsednictvo spolku nejméně nadpoloviční většinou hlasů. Formy ukončení členství právnické osoby jsou analogické formám ukončení členství fyzické osoby. Registrační poplatky se nevrací.
4. Fyzická i právnická osoba může být členem více klubů registrovaných ve spolku. V rámci spolku smí vystupovat pouze za jeden klub registrovaný (být registrována) ve spolku, a to se všemi právy a povinnostmi. Dvojí registrace, stejně jako přestup (přeregistrace) během sezóny (kalendářního období za něž je zaplacena registrace u spolku), jsou zakázány.
5. Výši členských příspěvků, poplatků (klubů i členů) navrhuje a schvaluje Předsednictvo spolku.
6. Spolek z vybraného obnosu hradí EFRA poplatky. Dále platí poháry za první až třetí místo v MČR a případné odměny jezdcům, vítězům v daných kategoriích sekce za uzavřený seriál závodů MČR.
7. Částka určená na poháry a případné odměny se odvíjí dle počtu jezdců ve výsledkové listině dané sekce. Odsouhlasí ji vždy Předsednictvo na základě zprávy a evidence, kterou vede předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku.
8. Předseda spolku může snížit částku, která byla sekci přiznána, pokud nemá k dispozici kompletní zprávy ze závodů seriálu MČR dle příslušných směrnic, pravidel a řádů spolku. O svém rozhodnutí vždy vydá písemnou zprávu, kterou předloží Předsednictvu spolku.

Článek V. Práva a povinnosti členů spolku

1. Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti:
   a) právo podílet se na činnosti spolku, podávat návrhy a připomínky;
   b) právo volit a být volen v rámci spolku od 18 let;
   c) právo podílet se na všech výhodách poskytovaných v rámci spolku;
   d) povinnost dodržovat stanovy spolku, usnesení jeho orgánů, národní a mezinárodní řády
   e) chránit dobré jméno spolku.
2. Povinnost platit členské příspěvky ve stanovené výši a v určených termínech.
3. Členský příspěvek za klub a tři (3) registrované členy klubu musí být zaplacen nejpozději do konce ledna daného kalendářního roku, jinak členství klubu spolku zaniká.
4. Pokud příspěvek nebude zaplacen, zaniká členství. Klub registrovaný ve spolku musí brát v potaz kalendář závodů MČR při pořádání volných a pohárových závodů a to tak, aby nedocházelo ke kolizi termínů závodů dané sekce spolku. Závod seriálu MČR má vždy přednost. Klub dále nesmí pronajmout nebo zapůjčit dráhu na tento termín jinému subjektu.

Článek VI. Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:
   a) valná hromada jako orgán nejvyšší;
   b) Předsednictvo jako orgán výkonný;
   c) předseda jako individuální statutární orgán; revizní komise jako kontrolní orgán.

Článek VII. Valná hromada

1. Valná hromada (dále jen „VH“) je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji řádně zvolení delegáti klubů sdružených ve spolku.
2. Schází se každoročně. Svolává ji a program zasedání určuje Předsednictvo nejméně měsíc předem, a to rozesláním písemné pozvánky a formuláře přihlášky pro delegáty všem klubům spolku.
3. Rozhoduje o základních otázkách činnosti spolku.
4. Schvaluje plán činnosti spolku, jeho finanční plán a návrhy na využití hmotných prostředků (majetku) spolku.
5. Schvaluje, doplňuje a mění stanovy spolku dle navrhovaných změn.
6. Projednává a schvaluje zprávy o činnosti Předsednictva spolku a ostatních orgánů, zprávy o výsledcích hospodaření a revizní zprávy.
7. Volí členy Předsednictva, předsedu spolku a členy revizní komise a předsedu revizní komise.
8. Usnáší se o zániku spolku.
9. Je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech řádně přihlášených delegátů, kde delegátem se rozumí klubem spolku zvolený zástupce - člen klubu, tj. vykonávající hlasovací práva za každou pětici registrovaných členů klubu, a to i započatou ke dni odeslání/zveřejnění pozvánky na VH.
10. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, koná se o půl hodiny později VH za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Delegáti musí být vyrozuměni o konání VH minimálně měsíc předem. VH je v takovém případě usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
11. K platnosti usnesení o zániku spolku, schválení nebo změně stanov je třeba souhlasu nejméně nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
12. Termín na zasílání přihlášek delegátů na VH je 5 dní pře termínem Valné hromady.
13. Návrh na místo a termín setkání příští VH upřesní Předsednictvo spolku.
14. Pokud se klubem navržený delegát (zástupce) nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit VH, může svůj hlas předat plnou mocí dalšímu zástupci ze svého klubu a ten je oprávněn v plném rozsahu hlasovat za něj. Toto předání lze však uskutečnit pouze v rámci vlastního klubu, nelze dát plnou moc členovi jiného klubu. Z toho vyplývá, že u klubu s jedním kandidátem, který se VH nezúčastní je jeho hlas bez náhrady.
15. Valné hromady se může zúčastnit pouze registrovaný člen spolku starší 15 let.

Článek VIII. Předsednictvo

1. Předsednictvo je výkonným orgánem spolku, má tři členy, (předsedu a dva členy).
2. Po správní stránce koordinuje a řídí činnost spolkuv období mezi zasedáními VH.
3. K jednání se schází minimálně 4x ročně.
4. Za svou činnost odpovídá VH.
5. Je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Předsednictva. Usnesení jsou platná, jsou-li schválena nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje Předseda spolku.
6. Usnesení Předsednictva jsou závazná pro všechny sekce, kluby a členy spolku.
7. V případě potřeby rozhoduje ve sporech mezi členy a kluby.
8. Rozhoduje o rozdělení společného kapitálu, dotací a hospodaření spolku.
9. Zveřejňuje na oficiálních internetových stránkách spolku pozvánku a program VH.
10. Členové Předsednictva, revizní komise, trenéři sekcí, rozhodčí, musí být registrovanými členy spolku.
11. Členové Předsednictva jsou voleni na dobu 5 let.

Článek IX. Předseda spolku

1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.
2. Předseda zastupuje spolek navenek, a to v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Předsednictva.
3. Předseda je volen na dobu 5 let.
4. Řídí činnost Předsednictva.
5. Jedná jménem spolku při jednáních s jinými organizacemi a institucemi, dále při jednáních na mezinárodní úrovni.
6. Po správní stránce koordinuje a řídí činnost spolku.
7. Rozhoduje o rozdělení společného kapitálu, dotací apod. do výše 10.000,- Kč. Nad 10.000,- Kč s písemným souhlasem Předsednictva.
8. V nepřítomnosti zastupuje předsedu spolku v rozsahu jeho pravomocí jím určený člen Předsednictva, a to na základě písemné plné moci.

Článek X. Revizní komise

1. Je volena VH na dobu 5 let a je složena z předsedy a dvou členů.
2. Kontroluje dodržování stanov, plnění usnesení VH a Předsednictva.
3. Provádí revizi finančního hospodaření a nakládání s materiálními prostředky.
4. Informuje Předsednictvo a VH o případném zjištění nedostatků.
5. Předkládá VH zprávu o své činnosti a o hospodaření spolku, podává návrh na odvolání z funkce při zjištění porušení stanov spolku.
6. Předseda a členové revizní komise jsou oprávněni kontrolovat účetnictví, požadovat předložení všech potřebných dokladů jak spolku, tak jeho klubů bez právní subjektivity a umožnění vstupu do všech zařízení spolku.
7. Činnost komise řídí její předseda.

Článek XI. Sekce RC Autoklubu ČR

1. Jsou samostatně řízené odbornosti, zahrnující soutěžní oblast činnosti RC - auto v České republice.
2. Sekci řídí trenéři sekcí
3. Trenéři sekcí jsou jmenováni a odvoláváni Předsednictvem spolku
4. Seznam jednotlivých odborností:
   a) Sekce OFF ROAD 1:8 zahrnuje kategorie modelů IC a E BUGGY a TRUGGY
   b) Sekce ON ROAD IC zahrnuje kategorie modelů 1:10 IC Scale, 1:8 IC Track
   c) Sekce ELECTRIC TRACK zahrnuje kategorie modelů E 1:10, 12, 18 a menší
   d) Sekce ELECTRIC BUGGY zahrnuje kategorie modelů 1:10, 14 BUGGY a TRUGGY
   e) Sekce LARGE SCALE ON ROAD - spalovací silniční RC modely 1:4, 1:5, 1:6
   f) Sekce LARGE SCALE OFF ROAD - spalovací off road RC modely 1:4, 1:5, 1:6
   g Sekce RALLY ELECTRIC 1:10 zahrnuje kategorie modelů Rally E 1:10

Článek XII. Hospodaření a majetek spolku

1. Majetek spolku, který tvoří majetek vytvořený činností spolku a další činností členů svazu, členské příspěvky, výnosy z vedlejší hospodářské činnosti, slouží k ekonomickému zajištění činnosti a úkolů svazu.
2. Základními zdroji prostředků pro finanční zabezpečení úkolů spolku jsou:
a) členské příspěvky
b) dotace, dary, převody
c) výnosy z vedlejší hospodářské činnosti na podporu činnosti hlavní
d) příspěvky sponzorů
e) další (jiné) příjmy
3. V případě rozpuštění spolku rozhodne o rozdělení či převedení majetku Valná hromada tak, aby byl nadále využíván ve prospěch RC aut.
4. V případě zániku jednotlivého klubu rozhodne o jeho majetku pořízeném z prostředků spolku Předsednictvo spolku.

Článek XIII. Antidopingová charta

1. Vzhledem k tomu, že spolek přistoupil podpisem k Antidopingové chartě v roce 1993 a obnovil ji podpisem Smlouvy o spolupráci v roce 2006, je tato závazná pro všechny členy spolku. Text Antidopingové charty je k nahlédnutí na stránkách spolku.
15.2 Doping je porušením etiky sportu, proto je zakázán. Každý člen sportovní organizace musí dodržovat ustanovení pravidel o dopingu a bere na vědomí, že při jejich porušení podléhá postihu. Dopingová kontrola se řídí ustanoveními Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v platném znění vydávanými Antidopingovým výborem České republiky.

Článek XIV. Pobočné spolky

1. Pobočné spolky mohou nabývat právní subjektivity a měnit se na spolky hlavní bez svolení mateřského spolku RC Autoklub České republiky z.s., stejně tak mohou být rušeny na jejich vlastní žádost podanou příslušnému soudu.
Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.